תקנון האתר

www.jraphael.co.il–תקנון האתר

הגדרות

האתר – www.jraphael.co.il
בעלי האתר  – תכשיטי רפאל
הטבעת או המוצר – המוצרים המוצעים למכירה באתר.
המזמין ו/או משתמש האתר – לקוח האתר שגלש באתר ו/או שהזין את פרטיו באצרר ו/או הזמין באמצעות האתר מוצר ו/או טבעת.
ימי עסקים – ימי ראשון עד חמישי, שאינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד פסח וסוכות.
התאמה אישית – טבעת המיוצרת בהתאמה אישית ע"פ היקף האצבע לפי הזמנת משתמשי האתר.
חנות וירטואלית – הצגת מוצרים לרבות "טבעת אטלנטיס" כפי שהם מוצעים באתר ומזמין ו/או משתמש האתר עשויים להגיע לאתר זה במהלך חיפוש באינטרנט.
שימוש מסחרי – שימוש שאינו פרטי ושנועד להשיא רווחים כספיים לעסק.
עוגיות (Cookies) – קבצי טקסט הנוצרים עפ"י פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן בו המזמין ו/או משתמש האתר נעזר לצורך כניסתו לאתר במטרה לאפשר תפעול תקין של האתר והתאמתו המזמין ו/או משתמש האתר ע"י איסוף נתונים סטטיסטים כהגדרתם להלן (כגון):

א. הדפים בהם ביקר המזמין ו/או משתמש האתר.
ב. משך הזמן בו שהה המזמין ו/או משתמש האתר, באתר.
ג. מידע שביקש המזמין ו/או משתמש האתר לצורך רכישת מוצר ו/או טבעת באתר.

 1. מבוא

  1.1. האתר הוקם ונבנה ע"י "שלושה המעצבים"
  1.2. השימוש ו/או הביקור באתר זה ו/או בשירותים המוצעים ע"י האתר כפוף לתנאים והוראות תנאי שימוש, כדלהלן
  1.2. משתמשי האתר נדרשים לקראו את תנאי השימוש באתר בקפידה, בטרם יעשו בו שימוש. באם משתמשי האתר אינם מסכימים לאחד או יותר מתנאי השימוש, אין הם רשאים לעשות כל שימוש באתר זה ולכן כל שימוש באתר ייעשה על אחריותם הבלעדית.
  1.3. המבוא לתנאי השימוש באתר מהווים חלק בלתי נפרד מימנו.
  1.4. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
  1.5. תנאי השימוש האתר מתייחס לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוכחות בלבד.
  1.6. רשאי לעשות שימוש באתר זה רק מי שהינו כשיר לכך משפטית, ובכלל זה מי שמלאו לו 16 שנה.
  1.7. כתנאי לשימוש באתר זה, משתמש האתר מצהיר שלא לעשות שימוש באתר זה אלא למטרה שלשמה מיועד האתר ובכלל זה למטרה חוקית בלבד.
  1.8. תנאי השימוש באתר יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס לכל דין בין משתמש האתר ו/או הרוכש לבין בעל האתר, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.
  1.9. כל המבצע רכישה באמצעות אתר זה מצהיר, כי הוא קרא את תנאי השימוש באתר והוא מסכים לתנאיו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה לבעלי האתר בקשר עם תנאי השימוש באתר.
  1.10. מנהל האתר רשאי להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המזמין ו/או משתמש האתר לאתר אם יפר את תנאי התקנון.
  1.11. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  1.12. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המזמין ו/או משתמש האתר.
  1.13. המזמין ו/או משתמש האתר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש באתר לאדם אחר כלשהואין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
  1.14. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחר.

2. רכישת מוצרים באתר

2.1. השימוש באתר יעשה רק למטרות אישיות ושאינן עולות לכדי שימוש מסחרי.
2.2. האתר משמש כחנות וירטואלית לשם רכישת טבעת ע"פ מידה אישית, היקף האצבע, המותאמת לצרכי משתמשי האתר.
2.3. התצלומים המופיעים באתר זה הם לשם המחשה בלבד, ואינן מחייבים את בעל האתר. יכול, אך לא חייב, כי יהיו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין מראה המוצר בפועל, הנובעים, בין היתר, ממגבלות טכניות ו/או טכנולוגיות המנועות את הצגת המוצר באתר באופן מדויק כפי שהוא נראה במציאות.
2.4. הטבעת או המוצר המוצגים באתר זה יסופקו ע"י בעל האתר בלבד
2.5. בעל האתר איננו מחזיק מלאי של טבעות או מוצרים ולכן אין אפשרות לבעל האתר לספק את המוצר באופן מיידי.
2.6. ייצור הטבעת מתבצע ע"פ מידת אישית של משתמש האתר ו/או המזמין בסמוך לאחר הזמנת המוצר או הטבעת.
2.7. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל זמן ומבלי ליתן על כך הודעה מראש, את ייצורו של המוצר ו/או הטבעת וכפועל יוצא מכך להפסיק את מכירתו של המוצר באתר זה.

3. מדיניות מחירים

3.1. המחיר הסופי בו יחויב המזמין בגין הזמנת הטבעת הוא זה הרשום באתר.
3.2. בכל מקרה של סתירה בין מחיר המוצר ו/או הטבעת המפורסם באתר ובין מחיר שמפורסם בחנויות בהן ימכרו טבעת או מוצר זהים לאלו שנמכרים באתר, מובהר בזה כי המחיר הקובע יהא זה הנקוב באתר וזאת בשים לב, בין היתר, לעובדה כי יכול שהמוצר או הטבעת הנמכרים באתר, נמכרים בחנויות שלא באישור בעל האתר ו/או בניגוד לדין תוך הפרה של זכויות הקנין הרוחני של בעל האתר במוצר ו/או בטבעת. 1

4. אמצעי תשלום

4.1. התשלום עבור רכישת המוצר באתר יתבצע רק באמצעות PAYPAL או בכרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה ע"י חברת האשראי, כפי שמצוין באתר.
4.2. למען הסר ספר יובהר, כי, לא תאושר הזמנה בכל אמצעי תשלום אחר, אלא באמצעות אמצעי תשלום האמור בסעיף 4.1 לעיל

5. ביצוע הזמנה

5.1. כתנאי מקדים לביצוע ההזמנה, נדרש משתמש האתר או המזמין למלא את בדיוק מירבי את פרטיו באתר, כדלקמן: שם מלא, כתובת למשלוח המוצר, כתובת מייל, מס טלפון, המוצר שברצון המזמין או משתמש האתר מבקש להזמין ע"פ היקף האצבע שלו (להלן: "השלב הראשון להזמנה").
5.2. כול, אך לא חייב, כי בעת ביצוע השלב הראשון להזמנה, הצעת המזמין ו/או משתמש האתר לא תיקלט, בין היתר, מפאת תקלה ושיבושים טכניים באתר ו/או בתקשורת האינטרנט ו/או במצב בו הוזנו פרטים שגויים באתר (להלן: "הודעת שגיאה").
5.3. במקרה שבו התקבלה הודעת שגיאה בעת ביצוע השלב הראשון להזמנה אצל המזמין או משמש האתר, מתבקש המזמין או משתמש האתר ליצור קשר עם בעל האתר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני למחלקת שירות לקוחות של האתר בכתובת office@jraphael.com
5.4. יובהר, כי במידה המזמין או משתמש האתר יקבל הודעת שגיאה בעת ביצוע השלב הראשון להזמנה, יכול שהמוצר או הטבעת שהוזמנו לא יגיעו לכתובת המזמין ו/או משתמש האתר.
5.5. באם התקבלה הודעת שגיאה, על המזמין ו/או משתמש האתר לבצע את השלב הראשון להזמנהת המוצר ו/או הטבעת, פעם נוספת.
5.6. עוד יובהר, כי אי מילוי פרטים נכונים בשלב הראשון לביצוע ההזמנה, עשוי למנוע מהמוצר להגיע לכתובת המזמין ו/או מתשמש האתר.
5.7. הזמנת המוצר תעשה ע"פ מידתו האישית של המזמין ו/או משתמש האתר, ולפיכך המזמין ו/או משתמש האתר לא יקבל זיכוי בנסיבות בהן המוצר ו/או הטבעת לא הגיע לכתובת המזמין ו/או משתמש האתר, אלא באם יוכח כי המוצר ו/או הטבעת לא הגיע לכתובת המזמין ו/או משתמש האתר בשל טעות הנוגעת לבעל האתר.
5.8. במידה והמזמין ו/או משתמש האתר לא קיבל את המוצר ו/או הטבעת תוך 11ימי עסקים ממועד הזמנתו, על המזמין ו/או משתמש האתר ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של האתר ו/או בעל האתר בכתובת המייל של מחלקת שירות הלקוחות.
5.9. לאחר ביצוע השלב הראשון להזמנה, יהא על המזמין ו/או משתמש האתר להזין את פרטי אמצעי התשלום איתו בחר המזמין ו/או משתמש האתר לרכוש את המוצר (להלן: "השלב השני להזמנה").
5.10. אישור על הזמנת המזמין ו/או משתמש האתר תאושר רק לאחר אישור PAYPAL או חברת האשראי.
5.11. לאחר ביצוע השלב השני להזמנה באתר ואישור PAYPAL או חברת האשראי לביצוע התשלום, תשלח אל המזמין ו/או אל משתמש האתר פרטי ההזמנה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו פרטי ההזמנה )להלן: "אישור הזמנה").
5.12. אישור על ביצוע ההזמנה יהווה ראיה חלוטה וסופית לנכונות ההזמנה, ובעל האתר יפעל לאספקת המוצר ו/או הטבעת שהוזמנו.

6. אספקה ומשלוח

6.1. אספקת המוצר ו/או הטבעת תהא בתוך 10 ימי עסקים מעת שהמזמין ו/או משתמש האתר קיבל את אישור ההזמנה בכתובת המייל שהזין בעת ביצוע השלב הראשון ו/או השלב השני בהזמנה.
6.2. קבלת המוצר תתבצע באמצעות דואר רק לאחר קבלת אישור ההזמנה בכתובת המייל של המזמין ו/א משתמש האתר.
6.3. עלות שליחת המוצר ו/או הטבעת באמצעות דואר היא על חשבון בעל האתר. כמו כן ניתן לקבל את המוצר בדואר שליחים בעלות של 50 ש"ח.

      7. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

7.1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981, ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.
7.2. הזמנת המוצר ו/או הטבעת תהא ע"פ מידה אישית המותאמת באופן אישי לצרכי המזמין ו/או משתמש האתר, באופן בו הטבעת תיוצר ותותאם באופן מדויק להיקף האצבע של המזמין ו/או משתמש האתר.
7.3. על מנת שהטבעת תתאים להיקף האצבע של המזמין ו/או משתמש האתר, על המזמין ו/או המשתמש באתר לפנות לאיש מקצוע מתאים לצורך קבלת מידה מדויקת לאצבע המיועדת לטבעת, בין היתר, בשים לב ל –

7.3.1. שינוי היקף האצבע עשוי להשתנות במהלך השנים.
7.3.2. ההבדלים בהיקף האצבע בין יד ימין ליד שמאל.
7.3.3. ההבדלים בהיקף האצבע בין נשים לגברים.
7.3.4. ההבדלים בהיקף האצבע ביחס לגילאי המזמין ו/או משתמשי האתר.

7.4. בהתאם לאמור בסעף 7.3 לעיל, מדידת היקף האצבע והזמנת המוצר ע"פ מידת היקף האצבע היא על אחריות המזמין ו/או משתמש האתר בלבד.
7.5. לבעל האתר אין ולא תהא אחריות לטעות במדידת היקף האצבע ולטעות הנובעת מכך בהזמנת המוצר ו/או הטבעת.
7.6. בנסיבות האמורות בסעיפים 7.1-7.5 לעיל, מעת קבלת אישור הזמנה בכתובת המייל, לא תתאפשר החזרת המוצר וקבלת זיכוי כספי ו/או החזר כספי

8. פרטיות

8.1. פרטי המזמין ו/או משתמש המוצר האישים יישמרו באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
8.2. בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ותנאי השימוש באתר, המזמין ו/או משתמש האתר ראשי לעיין בפרטים שהוזנו על ידו והנשמרים באתר זה.
8.3. מזמין ו/או משתמש האתר המעוניין לעיין במידע הנוגע אליו והמצוי באתר, רשאי ליצור קשר עם בעל האתר בטלפון 0523668768 ו/או בדואר אלקטרוני office@jraphael.com ולבקש לעיין במידע ו/או בפרטים הנ"ל.
8.4. יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי מזמין ו/או משתמש באתר לבקש מבעל האתר להסיר מידע אישי של מזמין ו/או משתמש האתר המצוי באתר והקשור למזמין ו/או למשתמש האתר.
8.5. הפרטים שנשמרים באתר הם לצורך חיוב אמצעי התשלום של המזמין ו/או משתמש האתר בגין רכישת המוצר ושליחת המוצר לכתובת מגוריך.
8.6. פרטי כרטיס האשראי או פרטי חשבון ה- PAYPAL שלך אינם נשמרים באתר זה לאחר ביצוע ההזמנה.
8.7. מלבד האמור בסעיף 8.5, באם יאשר המזמין ו/או משתמש האתר קבלת תוכן שיווקי בעת ביצוע השלב הראשון להזמנה, יכול, אך לא חייב, כי ישלח אליו תוכן שיווקי מהאתר.
8.8. יכול, אך לא חייב, כי ייאסף מידע הנוגע לאופן השימוש של המזמין ו/או משתמש באתר באמצעות cookies ו/או בטכנולוגיות הדומות למנגנון cookies ,וזאת לצורך שיפור הפעילות השיווקית של האתר ולייעול השירות הניתן באתר למשתמשים בו. יצוין, כי באפשרות המזמין ו/או משתמש האתר לחסום את מנגנון ה – cookies באמצעות אתר דפדפן האינטרנט שלו, כך שלא יתאפשר לבעל האתר לאסוף מידע אודות השימוש של המזמין ו/או משתמש האתר באמצעות cookies.
8.9. בעל האתר מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטים השמורים באתר, אלא למטרות האמורות בסעיפים 8.5, 8.7 ו-8.8 לעיל.
8.10. יובהר, כי בעל האתר יעשה ככל האפשר כדי להימנע ממסירת פרטיו האישיים של המזמין ו/או משתמש האתר לצדדים שלישיים שאינם קשורים ו/או נוגעים למטרה שלשמה נמסרו הפרטים בעת הליך ההרשמה באתר זה, אלא אם כן יהיה בעל האתר מחויב לעשות כן ע"פ הדין.
8.11. בעל האתר נוקט באמצעי אבטחה לשם הגנת פרטי הלקוחות וזאת, בין היתר, ע"י מערכות לשמירה ואבטחת נתונים. אף על פי כן, יובהר כי אין באפשרות בעלי האתר למנוע פריצות לאתר ע"י גורמים זרים ומכאן קיימת אפשרות לחשיפת המידע המוזן על יד המזמין ו/או משתמש האתר לגורמים שלישיים.
8.12. בנסיבות האמורות בסעיף 8.11 לעיל, מזמין ו/או משתמש האתר מצהיר כי מסר את פרטיו לשם רכישת המוצר ו/או הטבעת המוצגים באתר, תוך הבנה כי לבעל האתר אין אפשרות להגן באופן מוחלט מחשיפת פרטי המזמין ו/או משתמש האתר בפני גורמים זרים.
8.13. באם יבוצעו שינוים באתר הנוגעים למדיניות הגנת הפרטיות, בעל האתר יפרסם על כך הודעה בעמ' הראשי של האתר ) עמ' הבית של האתר

9. קניין רוחני

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים במוצר ו/או סימני המסחר המזוהים עם המוצר ו/או הדגמים של המוצר ו/או זכויות עיצוב המוצר ו/או הסודות המסחריים וכל המופיע באתר זה לרבות המוצר הנמכר בו )להלן:"הקניין הרוחני") הינם בבעלות בלעדית של בעל האתר
9.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כזה או אחר מהאתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני של בעל האתר אלא בקבלת רשות והסכמתו של בעל האתר מראש ובכתב
9.3. למען הסר ספק יובהר, אין להשתמש בתכני האתר באמצעות תוכנה, אתר אינטרנט לרבות כל הרשתות החברתיות, ובכל אמצעי אחר באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני של בעל האתר, אלא כאמור באישור בעל האתר מראש ובכתב.
9.4. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות, ולוגו )להלן: "הסימנים"(. סימנים שכאלו הינם רכושם של בעליהן. היותם של הזימנים באתר אין בהם משום הרשאה ו/או רשיון ו/או זכות לעשות שימוש בסימנים בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

10. הגבלת אחריות

10.1. המידע הניתן באתר זה בקשר עם תוכנותיו ו/או השפעותיו של המוצר הנמכר מקורו בהיסטוריה של המוצר, כמצוין בדף הראשי של האתר ובקטגורית המאמרים, ולא על-פי משנתו של בעל האתר. על כן, לבעל האתר אין כל אחריות לאמיתותו של המידע הנוגע למוצר ו/או לטבעת.
10.2. לבעל האתר אין כל אחריות לתוצאות ו/או להשפעותיו של המוצר על הרוכש את המוצר או על המשתמש באתר.
10.3. יובהר, כי בעל האתר עשה מאמצים לפרסם באתר מידע מדויק אודות פרטי המוצר הנמכר באתר, ובכלל זה מקורו ההיסטורי של המוצר ו/או השפעותיו ו/או תוכנותיו, אולם אין לבעל אפשרות לפרסם את כל המידע אודות המוצר. מכאן שלבעל האתר לא תהא כל אחריות למידע שהוצג ו/או לא הוצג באתר ו/או לחוסר דיוק בפרטיו של המוצר הנמכר באתר
10.4. לבעל האתר או למי מטעמו אין כל אחריות במישרין או בעקיפין לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר זה ו/או מאיחור באספקת המוצר בכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל ו/או מאופן השימוש במוצר ולהשפעותיו.

11. שינויים בתנאי השימוש באתר

11.1. בעל האתר שומר על זכותו לשנות בכל עת את תנאי השימוש באתר זה, תוך עשית מאמצים ליידע את משתמשי האתר על שינוי בתנאי השימוש

12. שיפוי

12.1. המזמין ו/או משתמש האתר מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב ממנהל האתר, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את מנהל האתר, ו/או מי מטעם האתר ו/או עובדיו /ואו בעליו הנוספין, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחוייבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימוש המזמין ו/אומשתמש באתר, הפרת תנאי השימוש על ידי המזמין ו/או משתמש האתר, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.

13. דין ושיפוט

13.1. על תקנון זה יחולו חוקי מדינת ישראל.
13.2. בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה בין במישרין ובין אם בעקיפין, תחול סמכותו השיפוטית של בית המשפט במחוז תל-אביב יפו.